Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/11/2021 đến ngày:14/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/11HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021Tự học theo hướng dẫn của Giáo viên bộ môn- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
Ba 9/11HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021Tự học theo hướng dẫn của Giáo viên bộ môn- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
Tư 10/11HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021Tự học theo hướng dẫn của Giáo viên bộ môn- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
Năm 11/11HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021Tự học theo hướng dẫn của Giáo viên bộ môn- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
Sáu 12/11K10,11 HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021K12 HỌC TRỰC TIẾP THEO TKB CŨ- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
Bảy 13/11K10,11 HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB TỪ NGÀY 8.11.2021K12 HỌC TRỰC TIẾP THEO TKB CŨ- Buổi sáng GVBM có tiết phải có mặt ở trường để kiểm tra, hướng dẫn học sinh
- VP làm việc bình thường theo lịch công việc
CN 14/11